I. OGÓLNE INFORMACJE O SKLEPIE.

1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem krainabugu.pl, prowadzony jest przez 5 Strona Sp. z o.o., z siedzibą w Janowie Podlaskim, kapitał zakładowy: 505 000,00zł (pięćset pięć tysięcy złotych), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Lublina Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000530594 [zwanym dalej „Wydawnictwem”], nr NIP: 5372629079, nr REGON: 360124499.
2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków i audiobooków) znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Dane kontaktowe:
5 Strona sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1
21–505 Janów Podlaski
tel. +48 83 357 51 46 (opłata za połączenie według stawek Państwa operatora).
adres poczty elektronicznej: magazyn@krainabugu.pl

II. REJESTRACJA.

1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Wydawnictwo, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
2. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres firmą kurierską na Państwa zlecenie i koszt.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI.

1. Sklep prowadzi sprzedaż czasopism, książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Wydawnictwo prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać czasopisma, książki i inne towary bez wad.  W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w pozycji: VIII. REKLAMACJE.
2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie krainabugu.pl i następnie zdecydować się na zakup.
3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk”.
5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie krainabugu.pl- staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych czasopism, książek lub innych towarów. Przed dokonaniem zakupu zostaniecie Państwo poinformowani o kosztach wysyłki zamówionych towarów.
7. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych  Wydawnictwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd. W przypadku „plików elektronicznych” (e-booki lub audiobooki) wskazane powyżej potwierdzenie obejmuje także informację o udzielonej przez Państwa zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
a) za pobraniem,
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60–166), ul. Grunwaldzka 182, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia,
Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemów PayU można znaleźć na stronie www.payu.pl.
10. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki kurierowi.
11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo w takim wypadku, odstąpić od umowy zawartej z Państwem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Państwa pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Państwu.
12. Z chwilą przekazania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi przez Państwa produktami firmie pocztowej, firmie kurierskiej lub firmie Inpost (Paczkomaty), akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów przez firmę pocztową, kurierską lub firmę Inpost (Paczkomaty), a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania Państwu towaru przez firmę pocztową, kurierską lub firmę Inpost (Paczkomaty) dostarczające standardowo  towary sprzedawane w Sklepie.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ WYDAWNICTWO:

1. Wydawnictwo najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:
1. głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
3. adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
4. adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
5. łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,
6. sposobu i terminu zapłaty,
7. sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
8. sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy,
9. kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,
10. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy,
11. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,
12. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
13. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
14. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI.

1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
a) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki firmą pocztową, kurierską są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link “Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia,
b) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki do Paczkomatów firmy Inpost są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link “Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
2. W przypadku dostawy poza granicami Polski:
Koszty wysyłki są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link “Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
3. Istnieje możliwość bezpłatnego, osobistego odbioru zamówienia złożonego w Sklepie – w siedzibie Wydawnictwa w Łosicach (08-200) Łosice, przy ulicy Rynek 12 w godzinach jej pracy, przy czym dotyczy to jedynie czasopism i książek papierowych i w takim przypadku konieczne jest dokonanie płatności bezpośrednio w siedzibie Wydawnictwa: gotówką. Zamówione w ten sposób czasopisma i książki będziecie mogli Państwo odebrać w siedzibie Wydawnictwa w terminie do 7 dni od momentu potwierdzenia przez Sklep realizacji Państwa zamówienia.

VI. TERMINY DOSTAWY.

1. Czasopisma, książki i inne towary wysyłane są w ciągu około 5 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub za pomocą systemu Paczkomatów firmy InPost, zgodnie z zasadami określonymi przez tego operatora i dostępnymi na jego stronie internetowej: inpost.pl .
2. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia książki lub innego towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.
W tym celu należy we wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
5 Strona sp. z o.o.
ul. Rynek 12, 08-200 Łosice
z dopiskiem: “Zwrot”
Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadku umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres. Wydawnictwo w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. W przypadku, kiedy wybrali Państwo sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Wydawnictwo sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązane do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
8. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

VIII. REKLAMACJE.

1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
5 Strona sp. z o.o.
ul. Rynek 12, 08-200 Łosice
z dopiskiem: “Reklamacja”
2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.
5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.

IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.
2. Wydawnictwo oferuje:
a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI,
b) audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie mp3.
3. Opis e-booka lub audiobooka na stronie Sklepu zawsze zawiera wskazanie formatu, w którym można go nabyć. Przed dokonaniem zakupu powinni Państwo sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, którym Państwo dysponujecie spełnia odpowiednie wymagania sprzętowe w celu odtworzenia pliku elektronicznego oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku elektronicznego na Państwa urządzeniu elektronicznym.
4. Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego. W przypadku zamówienia pliku elektronicznego składacie Państwo oświadczenie o kraju swojego stałego miejsca zamieszkania w celu ustalenia przez Wydawnictwo miejsca świadczenia usługi i właściwego rozliczenia podatku od towarów i usług.
5. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego. Wobec wielości urządzeń elektronicznych i oprogramowania do nich używanego proponujemy, aby Państwo przed zakupem pliku elektronicznego skontaktowali się ze zapytał z producentem swojego urządzenia elektronicznego (np.: czytnika) lub stosownego oprogramowania i ustalili, czy dane urządzenie lub oprogramowanie będzie potrafiło otworzyć pliki elektroniczne, które zamierzają Państwo nabyć.
6. Do otwarcia plików w formacie:
1. mobi wystarczy czytnik sprzętowy (przykładowo Kindle) lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Mobi Pocket Reader, Calibre itd.),
2. ePub wystarczy czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Adobe Digital Editions, Nexto Reader, Bluefire Reader itd.),
3. mp3 potrzebny jest komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników, słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w tym formacie (np.: Winamp, Windows Media Player, foobar2000 itd.) lub dowolny odtwarzacz plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie mp3.
7. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: magazyn@krainabugu.pl
8. Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem: operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182 (dalej: „PayU”).
9. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU, odpowiada wyłącznie PayU.
10. PayU nie jest stroną, ani w żaden inny sposób nie są objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem.
11. PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie są objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych PayU na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.
12. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
13. Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: PayU.
14. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na Państwa żądanie fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika. Wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierać będzie pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie plików elektronicznych niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Państwa żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także pełną informację o prawach przysługujących Państwu w związku z zawarciem umowy o dostarczenie plików elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet.
15. W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.
16. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu pliku elektronicznego przez Państwa realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wydawnictwem (złożenia przez Państwa stosownego zamówienia). Jednakże w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania pliku elektronicznego przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Państwa o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą przekazania Państwu informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku elektronicznego, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od Państwa woli. Natomiast w sytuacji braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Wydawnictwo powstrzymuje się od udostępnienia nabytego pliku elektronicznego do końca przysługującego Państwu okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym w każdym czasie możecie Państwo wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy w porozumieniu z Wydawnictwem.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: magazyn@krainabugu.pl Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
18. Wydawnictwo w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na Państwa temat. Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego z Wydawnictwem wyrażają Państwo zgodę na takie oznaczenia i zobowiązujecie się Państwo nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.
19. W wyjątkowych przypadkach i jedynie wtedy, kiedy z opisu konkretnego pliku elektronicznego na stronie Sklepu będzie tak wynikać, Wydawnictwo – w celu ochrony praw autorskich publikacji wydanych przez Wydawnictwo – zastrzega sobie prawo do zabezpieczania ich za pomocą systemu ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management).
20. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
21. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawnieni do:
● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.
22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa (newsletter) lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
3. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez e-mail.

XI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH.

1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału IV — „Potwierdzenie Wydawnictwo”, VII — „Prawo odstąpienia od umowy” oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: 5 Strona sp. z o.o. ul.Rynek 12, 08-200 Łosice z dopiskiem: „Zwrot”)
“Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”
5 Strona sp. z o.o.
ul. Rynek 12
08–200 Łosice
tel. +48 83 357 51 46
mail.: magazyn@krainabugu.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data”
(*) Niepotrzebne skreślić.